Sila baca terma-terma ini dengan teliti sebelum menggunakan laman web ini. Menggunakan laman web ini menunjukkan bahawa anda menerima istilah ini. Penggunaan laman web https://properly.com.my/ ("Laman Web") dikendalikan oleh X-idea Sdn. Bhd. Diperbadankan di Malaysia. Kami mungkin pada bila-bila masa mengubah syarat-syarat ini dan anda mesti dengan alasan itu kerap mengunjungi halaman ini untuk meninjau syarat-syarat ini yang anda terikat. Kecuali dinyatakan sebaliknya, anda harus menganggap bahawa hak cipta dalam semua yang anda baca atau lihat di Laman web yang terdiri daripada tetapi tidak terhad kepada sebarang reka bentuk, teks, grafik, perisian atau kod sumber adalah milik X-idea Sdn. Bhd. Akses anda ke dalamnya tidak menunjukkan lesen untuk memperbanyak dan / atau menyebarkan kandungan yang bermaksud bahawa anda tidak dibenarkan menduplikasi, mengubah, memaparkan secara terbuka atau menyebarkan kandungan dari Laman web ini tanpa persetujuan bertulis dari X-idea Sdn. . Bhd Anda bersetuju bahawa anda tidak akan menggunakan laman web ini atau perkhidmatan kami untuk menjalankan perkhidmatan "perlombongan maklumat" untuk mengumpulkan atau mengumpulkan maklumat mengenai identiti dan tawaran pelanggan dan / atau pengiklan kami. Mengenai Maklumat Syarikat X-idea Sdn. Bhd. Menggunakan usaha yang wajar untuk memasukkan perincian yang tepat dan terkini. Walau bagaimanapun, X-idea Sdn. Bhd. Tidak membuat jaminan atau pernyataan mengenai ketepatan maklumat. Secara khusus, X-idea Sdn. Bhd. Tidak menanggung tanggungjawab atau kewajiban atas kesalahan atau peninggalan dalam bahan dari Laman Web. Segala-galanya di Laman Web ditawarkan secara "sebagaimana adanya" tanpa perwakilan, cadangan atau jaminan apa pun, baik yang tersingkap maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan hak milik, kebolehdagangan atau kesesuaian untuk tujuan tertentu atau bukan- pelanggaran. Maklumat yang dihantar Segala maklumat yang anda tawarkan kepada NewPropLaunch melalui atau berkaitan dengan Laman Web ini akan dianggap tidak rahsia dan tidak dimiliki. Apa sahaja yang anda hantar atau hantar menjadi hak milik X-idea Sdn. Bhd. Atau sekutunya yang bebas menggunakan maklumat tersebut untuk tujuan apa pun. Anda bersetuju bahawa tiada Penyerahan yang diberikan oleh anda ke Laman Web akan melanggar hak pihak ketiga mana pun, termasuk hak cipta, tanda dagang, privasi atau hak peribadi atau hak milik lain Anda dan akan terus bertanggungjawab sepenuhnya atas bahan dari setiap Penyerahan yang anda buat. Melalui penggunaan laman web ini, anda boleh menghantar dan / atau X-idea Sdn. Bhd. Mungkin mengumpulkan maklumat terhad tertentu mengenai anda dan penggunaan Laman web anda. Syarikat X-idea Sdn. Bhd bebas menggunakan maklumat seperti yang dinyatakan dalam kebijakan privasinya. Pautan ke laman web lain Laman web ini mungkin mengandungi pautan ke laman web lain. Ini disediakan semata-mata untuk kepentingan anda dan akses ke mana-mana laman web ini adalah risiko anda sendiri. Syarikat X-idea Sdn. Bhd. Tidak mengurus dan tidak bertanggungjawab terhadap laman web ini atau kandungannya. Syarikat X-idea Sdn. Bhd. Tidak membenarkan pautan hiperteks yang tidak dibenarkan ke Laman Web. Had tanggungan Anda bersetuju bahawa penggunaan Laman Web anda adalah satu-satunya risiko anda dan bahawa anda bertanggungjawab untuk semua kos yang berkaitan dengan akses anda kepada, atau penggunaan, Laman Web. X-ideas Sdn. Bhd., Para pengarah, pekerja atau ejen lain tidak akan bertanggungjawab untuk apa-apa ganti rugi, kerugian, perbelanjaan, tuntutan atau permintaan apa-apa jenis, sama ada langsung, tidak langsung, berbangkit atau pampasan, yang berkaitan dengan penggunaan Laman Web ini atau kandungan, produk atau bahan dari laman web ini. Syarat-syarat ini ditadbir oleh undang-undang Malaysia dan sebarang perselisihan akan diselesaikan oleh mahkamah Malaysia. Perubahan pada Terma dan Syarat ini Sifat syarikat kami terus berkembang dan atas sebab itu, Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan kami akan berubah secara konsisten dengan masa. Anda harus menyemak laman web dengan kerap untuk melihat apakah perubahan atau penambahan baru-baru ini telah dibuat.

Sertailah dalam Kalangan Dalam Kami

untuk menerima tawaran eksklusif, berita pasaran terhangat, dan mendapatkan akses orang dalam ke tawaran istimewa khusus ahli kami!